Privacybeleid

DigiCorner verwerkt uitsluitend gegevens die zij nodig heeft voor (het verbeteren van) haar dienstverlening. Zij gaat zorgvuldig om met de informatie die wordt verzameld. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en applicatie en de daaruit ontstane dienstverlening van DigiCorner. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2023. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt uitgelegd op welke wijze uw gegevens opgeslagen worden, hoe uw gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u bijkomende 
vragen heeft over het privacybeleid kan u contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken, zie onderstaande contactgegevens.

Gegevensverwerking

De webwinkel en applicaties van DigiCorner worden gehost op Microsoft Azure. Persoonsgegevens die ten behoeve van onze dienstverlening beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. Microsoft heeft toegang tot uw gegevens om DigiCorner(technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Microsoft is op basis van een overeenkomst verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Microsoft maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. DigiCorner neemt webhostingdiensten af van one.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens DigiCorner en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 

DigiCorner maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van one.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One.com heeft geen toegang tot het postvak van DigiCorner. DigiCorner behandelt haar e-mailverkeer vertrouwelijk.

Voor het afhandelen van de betalingen in de webwinkel en de betalingen vanuit de applicatie maakt DigiCorner gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw 
bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl gebruikt deze gevens om de nodige KYC (know your customer) controles uit te 
voeren in het kader van de anti-witwas wetgeving. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Doel van de gegevensverwerking

DigiCorner gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. DigiCorner gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij DigiCorner uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van een overeenkomst of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld via de website en applicatie van DigiCorner worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. In voorkomende gevallen kan DigiCorner op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is DigiCorner gedwongen uw gegevens te delen, maar zal zij zich beperken tot de wettelijke mogelijkheden. 

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens DigiCorner worden verwerkt. In beginsel worden afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij DigiCornerreeds bekende e-mailadres verzonden. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, dient u zich te legitimeren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als u vermoedt dat DigiCorner uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. U heeft steeds een inzagerecht in uw gegevens. U kunt daartoe een verzoek sturen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen of verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten onderzoeken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. DigiCorner verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies Google Analytics

Via de website en applicatie van DigiCorner worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. DigiCorner gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Login via Apple of Google Yamas geeft de mogelijkheid om aan te melden via Apple ID op iOs devices and Google Sign-In op Android devices. De opgehaalde gegevens, (id, email en schermnaam) die op hiervoor gebruikt worden zijn enkel ter verificatie van je identiteit. DigiCorner behoudt zich te allen tijde het recht voor haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie aan. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop DigiCorner reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt zij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens DigiCorner

Veldenstraat 14
2470 RETIE
België
e-mailadres: info@digicorner.eu